2017-09-26

Convocator 18 octombrie 2017

Din partea:
Consiliului Director al Asociației de Podiatrie
str. Trifoiului nr 23A, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Către:
Membrii Asociației de Podiatrie
Având în vedere art. 7 din Actul Constitutiv al Asociației de Podiatrie privind Adunarea Generală a Asociaților, dar și art. 17 din Statutul Asociației de Podiatrie, Consiliul Director al Asociației de Podiatrie


CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE PODIATRIE

în data de 18 octombrie 2017, ora 14:00, la Liberty Technology Park, clădirea A, etaj 1, la Adunarea Generală a membrilor Asociației de Podiatrie pentru discutarea și votarea următoarei ordine de zi:

    1. Constituirea funcției de Președinte de onoare a Asociației de Podiatrie și, implicit, modificarea Actului Constitutiv și a Statului Asociației de Podiatrie prin menționarea acestei funcții, precum și a atribuțiilor de reprezentare cu caracter onorific a Asociației de Podiatrie în relația cu terții.
    2. Prezentarea renunțării dnei Gâvan Norina Alinta la funcția de Președinte ale Asociației de Podiatrie
    3. Numirea unui nou membru în funcția de Președinte al Asociației de Podiatrie. Primirea candidaturilor la funcția de Președinte al Asociației de Podiatrie se va face până la data de 16 octombrie inclusiv, prin trimiterea unui CV însoțit de scrisoare de intentie la adresa Asociației de Podiatrie str. Trifoiului nr 23 A, Cluj-Napoca sau pe email la secretariat@podiatrie.ro.
    4. Modificarea art. 4 din Statutul Asociației de Podiatrie în vederea stabilirii unei proceduri de excludere a membrilor din Asociația de Podiatrie în cazurile de excludere arătate în Actul Constitutiv și din Statutul Asociației de Podiatrie.

Urmează a se supune la vot modificarea art. 4 din Statut astfel:
Art. 4. Calitatea de asociat se poate pierde în următoarele moduri:
    • la cerere
    • la dizolvarea Asociației
    • prin excludere din Asociație, stabilită prin hotărârea Consiliului de Directori pentru:
    (i) încălcarea prevederilor Statutului, a Regulamentului Intern al Asociației
    (ii) organizarea sau susținerea, în orice formă, a unor acțiuni contrare scopului și obiectivului Asociației
    (iii)  producerea de daune și prejudicii Asociației, morale sau materiale, prin activitatea desfășurată
    (iv) nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale Asociației
    (v) condamnarea pentru fapte penale
Pentru neplata cotizației, după primirea a 2 atenționări scrise din partea Consiliului Director, se va pierde de plin drept calitatea de asociat. Atenționările scrise vor fi comunicate prin poștă electronică sau poștă tradițională.

    5. Modificarea art. 7 din Actul Constitutiv și a art. 18 și art. 19 din Statutul Asociației de Podiatrie în vederea modificării condițiilor de cvorum pentru întrunirea Adunării Generale a Asociației de Podiatrie.

Urmează a se supune la vot modificarea art. 7 din Actul Constitutiv astfel:
Adunarea Generală este valabil constituită indiferent de numărul de membri prezenți.
Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția aprobării și modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți. 

Urmează a se supune la vot modificarea art. 18 din Statut astfel:
Adunarea Generală este statutar întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.

Urmează a se supune la vot modificarea art. 18 din Statut astfel:
Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția aprobării și modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți.

    6. Modificarea art. 19 din Statutul Asociației de Podiatrie în vederea eliminării termenului minim de zile dintre data întrunirii primei Adunări Generale a Asociației de Podiatrie și data întrunirii celei de-a doua Adunări Generale a Asociației de Podiatrie


Membrii Asociației de Podiatrie sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale.

În cazul în care pe data de 18 octombrie 2017 nu se întrunește cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Asociației este reconvocată pentru data de 13 noiembrie 2017, ora 16:00, la Liberty Technology Park, clădirea A, etaj 1, având aceeași ordine de zi. 


CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI DE PODIATRIE